وای فای

 • HD رسیور

  HD کامل، USB را فعال کنید، فای را فعال کنید، 3G را فعال کنید، یوتیوب را فعال کنید، اینترنت را فعال کنید

 • SR-2000HD_HYPER

  HD گیرنده، HD کامل، فای، یوتیوب، USB، 3G، HDMI، اینترنت،

 • SR-2100HD_HYPER

  HD گیرنده، HD کامل، فای، یوتیوب، USB، 3G، HDMI، اینترنت، نقشه گوگل، آب و هوا.

 • SR-5050HD_HYPER

  HD گیرنده، HD کامل، فای، یوتیوب، USB، 3G، HDMI، اینترنت.

 • SR-5050HD_HYPER(RED)

  HD Receiver, Full HD, WiFi, YouTube, USB, 3G, HDMI, Internet.

 • SR-8900HD

  HD Receiver, Full HD, USB, HDMI, 6000 Channels, Mobile Charger, 

 • SR-9850HD

  HD Receiver, Full HD, USB, HDMI, 3G, WiFi, YouTube, Internet .

 • SR9800HD_HYPER

  HD گیرنده، 3G، فای، اینترنت، یوتیوب، HD کامل، USB، HDMI.