نقشه گوگل

  • HD رسیور

    HD کامل، USB را فعال کنید، فای را فعال کنید، 3G را فعال کنید، یوتیوب را فعال کنید، اینترنت را فعال کنید

  • SR9800HD_HYPER

    HD گیرنده، 3G، فای، اینترنت، یوتیوب، HD کامل، USB، HDMI.