رایگان به هوا (FTA)

 • Accessories

  Full HD, USB Enabled, WiFi Enabled, 3G Enabled, YouTube Enabled, Internet Enabled

 • HD رسیور

  HD کامل، USB را فعال کنید، فای را فعال کنید، 3G را فعال کنید، یوتیوب را فعال کنید، اینترنت را فعال کنید

 • SR-2090HD

  HD گیرنده، HD کامل، USB، PVR آماده، MPEG4. Blid اسکن، DVB S2.

 • SR-6969HD

  HD Receiver, Full HD, USB, 5000 Channel, PVR Ready, Media Player .

 • SR-8900HD

  HD Receiver, Full HD, USB, HDMI, 6000 Channels, Mobile Charger, 

 • SR-8989HD

  HD گیرنده، HD کامل، USB، HDMI، مدیا پلیر، 5000 کانال.