6000+ کانال

 • HD رسیور

  HD کامل، USB را فعال کنید، فای را فعال کنید، 3G را فعال کنید، یوتیوب را فعال کنید، اینترنت را فعال کنید

 • SR-2060HD

  HD Receiver, Full HD, WiFi,  USB, HDMI, 6000 Channels, PVR .

 • SR-2070HD_HYPER

  HD گیرنده، HD کامل، PVR، 6000 کانال USB، HDMI

 • SR-8900HD

  HD Receiver, Full HD, USB, HDMI, 6000 Channels, Mobile Charger,